Avtalevilkår

Dette er en rettslig bindende avtale mellom Foras Drift AS (org.nr. 921 056 621 MVA) og deg som bruker nettjenesten Selskapsendringer.no.

DEFINISJONER

Selskapsendringer.no v/Foras Drift AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten som tilbys fra nettstedet selskapsendringer.no og domenet https://www.selskapsendringer.no (og varianter av dette) omtales som “Tjenesten”. Personen som bruker Tjenesten blir heretter omtalt som “Bruker”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomener omtales som “Nettstedet”. Denne avtalen omtales som “Tjenestevilkårene”.

GENERELT

Aksepterte Tjenestevilkår utgjør, sammen med Brukers gjennomførte betalingsprosess på Nettstedet, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp av, og bruk av, Tjenesten.

TJENESTEN

Selskapsendringer.no er en tjeneste for innsending av samordnet registermelding for norske selskaper for å få utført endringer i selskapsregistreringer og oppdatering av opplysninger som kan endres via samordnet registermelding. Tjenesten inkluderer:

 • Utarbeiding og innsending av nødvendige dokumenter
 • Kvalitetssikret utfylling av samordnet registermelding
 • Innsending til Skatteetaten
 • Oppdatert Firmaattest fra skatteetaten

Tjenesten leveres senest innen 5 virkedager. Dette forutsetter at vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Bruker har betalt og har gitt fullstendige opplysninger til Tilbyder innen rimelig tid.
 • Bruker har svart på henvendelser fra Tilbyder innen 72 timer

FULLMAKTER

Ved bestilling så gir Bruker følgende fullmakter til Tilbyder:

 • Innhente offentlige registrerte opplysninger
 • Bruke offentlige registrerte opplysninger som grunnlag for innsending av selskapsendringer uten at disse godkjennes av Bruker før innsending til Skatteetaten
 • Ta kontakt på e-post med kontaktperson
 • Ta kontakt med selskapets daglige leder eller styreleder
 • Kommunisere med Skatteetaten
 • Innsending til Skatteetaten gjøres av organisasjonsnummer 921 056 621, eller av representant for dette selskapet.

PRISER OG BETALING

Tjenesten betales med betalingskort om ikke annet er avtalt. Pris er oppgitt i bestillingsskjemaet, og er eks. merverdiavgift. Bestillinger som faktureres har betalingsfrist på 14 dager og faktura inneholder selskapets offentlig registrerte adresse. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter og purregebyr.

Ubetalte krav vil bli sendt til inkasso, og ytterligere kostnader påløper. Faktura sendes per e-post, og inneholder et fakturagebyr på kr 59,- eks mva som kommer i tillegg til prisen.

Kjøpsloven binder partene, og det er ingen angrerett på bestillingen. Bestillingen regnes for å være endelig, og Kundens betalingsforpliktelse etablert, når tilbyder har mottatt bestilling. Bestillingen kan på grunn av oppdragets natur ikke angres etter dette tidspunktet. Kvittering sendes da på e-post. Tilbyder har ikke ansvar for brukerfeil som fører til feil på betalingstransaksjoner.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Merk at selskapsendringer ikke vil bli godkjent hvis ikke oppgaven signeres av valgt person med signeringsrett på vegne av firmaet, alternativt av annen person med rolle i selskapet, valgt av Tilbyder.


Tilbyder kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller mangler ved informasjonen Bruker legger inn i bestillingsskjemaet. Ved aksept av denne avtalen bekrefter Bruker at Tilbyder holdes ansvarsfri for evt. feil eller mangler ved Tjenesten, Nettstedet, eller informasjon som gis på Nettstedet og via andre kanaler. Bruker aksepterer at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader som skyldes bruk av Tjenesten (eventuelt manglende mulighet for bruk), manglende godkjennelse av innsendt oppgave, eller overskredet leveringsfrist. Tilbyder sitt erstatningsansvar er begrenset oppad til tjenestens salgssum inkl. mva.


Tilbyder fraskriver seg ansvar for konsekvenser av at det ikke er mulig å få kontakt med Bruker innen rimelig tid for å innhente eventuelle påkrevde tilleggsopplysninger om selskapet og endringene. Tilbyder forbeholder seg retten til å avvise bestillinger, mot tilbakebetaling av innbetalt beløp.

OVERDRAGELSE

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Brukers kundeforhold i henhold til Brukeravtalen, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

OPPHAVSRETT OG VIDERESALG

Alt innhold på Nettstedet, inkludert programvareskriptet Tjenesten benytter, er Foras Drift AS (Tilbyder) sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerke, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet og Nettstedets datatjener, under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren. Alt videresalg av Tjenesten eller Tjenestens innhold er forbudt.

TVISTER

Tvister i anledning Brukeravtalen, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til en hver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.